Cog-Map-Zihin Check Up


Cog-Map-Zihin Check Up,

Cog-Map-Zihin Check Up

Zihin Check-Up uluslararası geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, kronolojik yaşa göre değişen 10 farklı envanterin uygulandığı eşsiz bir değerlendirme sistemidir.

Zihin Check-Up bireylerin zihin yapılarını gelişimsel olarak değerlendiren kapsamlı bir rapordur.

Brainfit programlarından önce ve sonra uygulanan bir değerlendirme sistemidir.

Uzman psikologlarımız tarafından 4-99 yaş aralığına uygulanabilir.

ÖLÇME

DEĞERLENDİRME

RAPORLANDIRMA

GERİ BİLDİRİM

Ölçme, Değerlendirme, Raporlandırma ve Geri Bildirim olmak üzere 4 adımdan oluşur.

Ölçme, Değerlendirme ve Raporlandırma sürecinden sonra elde edilen Zihin Check-Up raporu her bir alan için ayrı grafikler eşliğinde danışanın zayıf ve güçlü öğrenme becerilerini ortaya koyar.

ÖLÇME

Zihin Check-Up, 5 temel zihin bölgesi hakkında detaylı ölçüm sağlar.

İşitsel Beceriler Gelişimi

Görsel Beceriler Gelişimi

Fiziksel Beceriler Gelişimi

Sosyal Beceriler Gelişimi

Dikkat ve Odaklanma Becerileri Gelişimi

Bu 5 temel zihin bölgesi kritik öneme sahiptir. İster tenis oynamayı, ister bir piyano çalmayı öğrenin, isterseniz de bir matematik problemi çözmeye çalışın bu 5 alan öğrenme motorunun temelini oluşturur.

Örneğin; Yukarıdaki aktivitelerde başarılı olabilmek için güçlü, doğru dinleme becerileri ile öğretmen ya da antrenörün direktiflerini anlamak ve takip etmek gereklidir.

Görsel becerilerimiz işitsel becerilerimizi destekler. Antrenörü dinlerken yaptığı hareketleri yakın bir şekilde takip edebilmek, öğretmen matematik ile ilgili bilgi verirken tahtaya çizdiği şekli anlayabilmek ve doğru kopya edebilmek akademik ve sosyal başarı için kritik bir öneme sahiptir.

Sosyal Duygusal Becerilerimiz kaygımızı yönetmeyi, motivasyonumuzu düşürmemeyi, ilişki geliştirmeyi ve sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlar.

Dikkat Becerilerimiz yaptığımız işte başarılı bir şekilde odaklanmayı ve odakta kalmayı öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgileri hafızamıza almayı ve kolayca hatırlamamıza yardımcı olur.

Son olarka Psiko-Motor Becerilerimiz yeni bir sporu öğrenirken, yazı yazarken ya da piyano çalarken yeni bir durumla baş etmemize yardım eder.

Bu 5 Zihin bölgemizin güçlü ve zayıf yönlerini anlamamız ayrıca “öğrenme motorumuz”un sağlığı hakkında da bilgi verir.

DEĞERLENDİRME

 

Uluslararası tanınmış ve standardize edilmiş norm çalışmaları yapılmış envanterler ile bireylerin pisko-motor, görsel, işitsel, sosyal duygusal ve dikkat-odaklanma beceri gelişim düzeylerini ölçtüğümüz Zihin Check-UP sürecinden sonra danışanın kronolojik yaşı ve cinsiyeti baz alınarak değerlendirme süreci başlar. Uygulanan envanterlerdeli ölçümleri yapılan sayısal veriler uygun standart puan tablosuna göre değerlendirilir.

Standart testler, bireyin herhangi bir yeteneğini ya da becerisini ölçmek için o bireyin diğer akranları ile karşılaştırılır.

 

RAPORLANDIRMA

Değerlendirme sürecinde elde edilen sayısal verilerin sadece BrainFit yetkili merkezleri tarafından erişim yetkisi olan Cognitive Map yazılımına girişi yapılır. Bunun sonucunda girilen sonuçlar sistem tarafından 18 sayfalık kapsamlı bir rapor haline getirilir. Zihin Check-UP raporu tüm dünyadaki yetkili merkezlerde kullanılan BrainFit lisanslı sistem sayesinde aynı standarda sahiptir.

Niteliksel ve Gözlemsel değerlendirmenin aksine uygulayıcı kaynaklı hatanın minimuma indirildiği Niceliksel ve Sayısal bu süreç Zihin Check-UP sürecinin güvenilirliğini arttırmaktadır.

 

GERİ BİLDİRİM

Sistem tarafından alınan mevcut raporun, uzman psikologlar tarafından aileye açıklama sürecidir. Zihin Check-UP ölçme süresince uygulanan her envanterin hizmet ettiği gelişim alanı ve ilişkilendirildiği beceriler ile ilgili rapora yansıyan grafiksel ve yazılı sonuçlar aileye neden-sonuç ilişkisi içerisinde detaylı bir şekilde aktarılır ve bir örneği aile ile paylaşılır.

Rapor sonucunda elde edilen veriler ışığında danışanın sosyal-duygusal ve akademik başarısının önündeki kök nedenler tespit edilir ve sonrasında danışanın kapasitesini doğru kullanabilmesi için çözümlerin sunulduğu kişiye özel hazırlanan SMART programlar tavsiye edilir.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.